English | Srpski

Dokumentarno poslovanje

 

Pružamo Vam sve vrste bankarskih proizvoda iz oblasti dokumentarnog poslovanja, uz visoko profesionalni konsalting:

Akreditivi

Dokumentarni akreditiv predstavlja instrument obezbeđenja i plaćanja i najviše se koristi u međunarodnom platnom prometu. Izdavanjem akreditiva, banka izdavalac po nalogu klijenta preuzima neopozivu obavezu da će na ugovoreni datum izvšiti plaćanje - negociranje podnetih dokumenata u korist korisnika akreditiva, ukoliko su dostavljena dokumenta u skladu sa unapred predviđenim uslovima koji su dati tekstom akreditiva. Akreditiv kao instrument plaćanja i obezbeđenja pruža sigurnost kako kupcu robe i usluga, tako i prodavcu.

Bankarske garancije

Po nalogu klijenata, Findomestic Banka izdaje bankarske garancije kojima banka kao garant preuzima na sebe neopozivu obavezu da će na zahtev trećeg lica, odnosno korisnika garancije, platiti utvrđeni iznos korisniku garancije ukoliko se ispune uslovi navedeni u samoj garanciji i to kao obeštećenje za neizvršeno plaćanje ili činidbu od strane svog klijenta za čiji račun Banka nastupa. Findomestic Banka po nalogu svog klijenta izdaje sve vrste dinarskih i deviznih plativih i činidbenih garancija (garancija za urednu otplatu kredita, garancija za obezbeđenje plaćanja, garancija za učešće na licitaciji, aukcijama ili tenderima, garancija za dobro izvršenje posla, garancija za povraćaj avansa, garancija za vraćanje garantnog depozita, garancija za lizing poslove, garancija za obezbeđenje naplate carine i drugih uvoznih dažbina). Upotreba bankarskih garancija kao instrumenta obezbeđenja ima niz prednosti kako za korisnika garancije, tako i za nalogodavca, a jedna od njih je svakako sigurnost.

Eskont menica i avali

Findomestic Banka vrši eskont menica izdatih prvenstveno od strane bonitetnih i prvoklasnih klijenata uz regresno pravo remitenta. U eskont se uzimaju solo menice koje imaju rok dospeća do 90 dana od dana eskonta a koje su indosirane na Banku punim indosamentom. Eskont menica je uz vrlo brzu i jednostavnu proceduru odobravanja vrlo efikasan način da klijenti obezbede potrebna likvidna sredstva za svoje tekuće poslovanje.

Inkaso poslovi

Dokumentarni inkaso je jedan od neutralnih bankarskih poslova gde banka služi kao posrednik između kupca i prodavca i ne snosi nikakav rizik. Kod dokumentarnog inkasa izvoznik odnosno prodavac robe predaje dokumenta svojoj banci u cilju njihove naplate i na taj način nema više mogućnost raspolaganja robom, ali u isto vreme uvoznik odnosno kupac robe ne može preuzeti robu dok ne otkupi dokumenta tj. ne plati svojoj banci vrednost isporučene robe ili ne akceptira menicu po inkasu ukoliko je dogovoreno odloženo plaćanje. Koristi se kad se poslovni partneri dobro poznaju, jer prodavac isporučuje robu bez garancije da će kupac preuzeti i platiti robu. U isto vreme kupac otkupljuje dokumenta ili akceptira menicu pre nego što je preuzeo robu.

 


Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Tarife i naknade -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000