English | Srpski

Opšta pravila i uslovi

Izvod iz OPŠTIH USLOVI POSLOVANJA:  4.

Platne kartice Banka izdaje platne kartice klijentima Banke, pod uslovima utvrđenim važećim propisima i aktima Banke. 

Svaka izdata platna kartica je vlasništvo Banke. 

Platne kartice koje Banka izdaje klijentima, fizičkim i pravnim licima i preduzetnicima mogu biti debitne i kreditne, nacionalne i međunarodne. 

Naknade za izdavanje i korišćenje platnih kartica određene su u skladu sa aktom Banke kojim se uređuju tarife naknada koje Banka naplaćuje od klijenata. 

Podatke koji se odnose na poslovanje sa karticom, Banka će čuvati i upotrebljavati u skladu sa zakonom.  

Korisnik izričito dozvoljava Banci, da sredstvima za automatsku obradu ili klasičnim sredstvima ispostavi, obrađuje i čuva lične podatke, koje je naveo u Zahtevu. 

Ako Korisnik zadrži karticu, a obavešten je o promenama ili dopunama ovih Opštih uslova poslovanja, podrazumeva se da je saglasan sa njima. 

Korisnik koji ne želi da posluje karticom pod promenjenim uslovima, dužan je da otkaže upotrebu kartice i istu vrati Banci, na način i u roku regulisanim ugovorom. 

Kartica je neprenosiva, što znači da je može koristiti samo Korisnik. Sve kartice je moguće koristiti u zemlji i inostranstvu na svim prodajnim mestima i bankomatima koja imaju istaknut znak dotične kartice. Pravila definisana ovim stavom važe osim ako drugačije nije naznačeno aktima Banke. 

Zbog sigurnosti poslovanja sa karticom, Korisnik je dužan da istu čuva i sa njom odgovorno postupa. 

Korisnik kartice snosi svu zakonsku odgovornost za neovlašćeno korišćenje kartice izdate na njegovo ime, uključujući i sve dodatne kartice. 

Za rešavanje reklamacija u vezi sa poslovanjem platnim karticama zadužena je odgovarajuća organizaciona jedinica u Banci. Sve reklamacije Korisnici podnose u pisanoj formi, korišćenjem odgovarajućeg obrasca, na šalteru ekspoziture Banke. 

Krajnji rok za podnošenje reklamacije je 30 dana od datuma transakcije. 

Ako je reklamacija neosnovana, Banka će zaračunati troškove reklamacije Korisniku u skladu sa važećom Odlukom o tarifi naknada za usluge koju Banka primenjuje u svom poslovanju. 

Banka nije odgovorna za kvalitet robe i usluga koje Korisnik plaća karticom i ne odgovara za eventualne sporove povodom kvantitativnih i kvalitativnih nedostataka robe. Korisnik neposredno na prodajnom mestu reklamira nesporazume, i dužan je da izmiri obaveze prema Banci po osnovu korišćenja platne kartice, bez obzira na spor sa prodajnim mestom.

Banka ne preuzima nikakvu materijalnu odgovornost za bilo koju štetu nanetu putem elektronske trgovine, Interneta, poštanskim nalogom ili telefonske prodaje. 

O uništenju odnosno oštećenju kartice, Korisnik obaveštava Banku u pisanoj formi, popunjavanjem odgovarajućeg obrasca (u ekspozituri Banke). 

Korisnik kartice snosi sav rizik za eventualno neovlašćeno korišćenje kartice (nepotpisana kartica, otkrivanje PIN-a, davanje kartice drugoj osobi, itd.). 

U slučaju gubitka ili krađe platne kartice, Korisnik je u obavezi da bez odlaganja telefonskim putem (+ 381 11 300 6000) prijavi nestanak Korisničkom servisu kako bi se izvršilo blokiranje kartice i sprečila zloupotreba.  

To obaveštenje mora potvrditi u pisanoj formi korišćenjem odgovarajućeg obrasca, u najbližoj ekspozituri Banke, u roku od 3 dana od dana prijave Banci. Prijavu gubitka/krađe kartice Korisnik može obaviti i lično u nekoj od ekspozitura Banke. 

Banka ne snosi nikakvu materijalnu odgovornost za štetu nastalu kao rezultat gubitka ili krađe sve do trenutka prijave pomenutog događaja Banci.  

Banka će sa danom prijema obaveštenja o gubitku, krađi ili drugoj zloupotrebi kartice, oglasiti karticu nevažećom kroz elektronske sisteme zaštite. 

U slučaju da Korisnik posle prijave nestanka pronađe karticu, ne sme je koristiti, već je bez odlaganja mora vratiti Banci. 

Ukoliko Korisnik ne otkaže korišćenje kartice najkasnije u roku od 60 dana pre isteka roka važnosti kartice, a koristi karticu u skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja, Banka će mu automatski obnoviti članstvo i izdati novu karticu.  

Rok važnosti platne kartice upisan je na samoj kartici. 

Korisnik na zahtev Banke mora da vrati karticu. Do prestanka korišćenja kartice može doći na inicijativu Korisnika (otkazivanje upotrebe) ili uskraćivanjem prava na korišćenje od strane Banke (zabrana upotrebe). 

Otkazivanje upotrebe moguće je najkasnije 60 dana pre isteka roka važnosti kartice. 

Banka ima pravo da BEZUSLOVNO obustavi dalje korišćenje odobrenog limita po kreditnoj kartici i postavi odgovarajući imovinsko-pravni zahtev prema Korisniku. 

U slučaju otkazivanja ili zabrane upotrebe kartice, Korisnik je dužan da vrati karticu Banci i izmiri sve obaveze nastale iz poslovanja karticom, uključujući i dodatne kartice, do dana vraćanja kartice Banci. Banka obaveštava prodajnu mrežu o zabrani upotrebe kartice. Sa tim obaveštenjem radnik na prodajnom mestu je ovlašćen da oduzme karticu. 

Banka ima pravo da neizmirene obaveze, nastale iz poslovanja platnim karticama, naplati i sa ostalih računa koje Korisnik ima u Banci.


Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Tarife i naknade -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000